GERİ İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku icon
GERİ

Arat Hukuk ve Danışmanlık, İcra ve iflas hukuku alanında her türlü icra ve tahkim yollarının uygulanmasında İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir. Hukuk büromuz  dava ve icra takibi aşamasında  müvekkil açısından en kısa zaman ve en az maliyet ile neticeye gitmeyi amaçladığından Türkiye’nin bütün illerinde bulunan hukuk büroları ve yurt dışındaki partner hukuk büroları ile sözleşmesel ilişki içindedir.

ARAT tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ve haciz ve iflas  işlemleri
 • Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili hususunda uzlaştırma ve sulh yolu ile taraflar arasında yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi
 • Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili amacıyla İcra İflas Yasası uyarınca yasal takiplerin başlatılması
 • Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması
 • Aleyhe başlatılan icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi
 • Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi
 • İflasın ertelenmesi davalarının tesisi
 • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma
 • İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması
 • İlamsız takiplerin başlatılması,  itirazın iptali davalarının ikamesi
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması
 • Haczin kaldırılması işlemleri
 • Kredi sözleşmelerine dayanan ilamsız takip işlemleri

 

UZMANLIK ALANLARIMIZ