GERİ İş Hukuku

İş
Hukuku

İş Hukuku icon
GERİ

Arat Hukuk ve Danışmanlık olarak, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması ve işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi dahil iş hukuku alanında kapsamlı bir şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.


ARAT, işveren ve çalışanların haklarının korunması, mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, doğum izinleri, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi, sendikalar ile ilişkiler, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt konularında da hukuki hizmet sunmaktadır. 

ARAT tarafından İş Hukukunda Verilen Hizmetlerden bazıları;

  • İş ve sosyal sigortalar hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili hukuki danışmanlık
  • İş sözleşmelerinin ve anlaşmalarının hazırlanması
  • Müvekkillerin iş hukuku ile ilgili leh ve aleyhindeki davaların takip edilmesi
  • İşveren/taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
  • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına anlaşma veya dava yoluyla çözülmesi
  • Arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi, sulh ve müzakerelere katılım ve temsil
  • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
  • İş akdinin feshi, işçilik alacakları, kıdem tazminatı, izin, ücret, işten ayrılma, işe iadeye ilişkin davalar takibi

UZMANLIK ALANLARIMIZ